Serwis informacyjny Miêdzygórza - miedzygorze.pl
Strona g³ówna
Aktualnoœci
Turystyka
Sport i rekreacja
707-926-3326
Kontakt
3143351494
Turystyka > Atrakcje
Koœció³ œw. Krzy¿a
Wznosz¹cy siê powy¿ej koœcio³a parafialnego poewangelicki koœció³ wybudowany zosta³ w stylu neoromañskim, w 1911 roku. Kamienna bry³a œwi¹tyni nakryta stromym dachem stanowi bardzo malowniczy widok.
Aktualnoœci
2013-01-26UMiG Bystrzyca K³.
Urzad Miasta i Gminy w Bystrzycy K³odzkiej zaprasza na 03.02.2013 do Miêdzygórza na IV Miêdzynarodowy Zjazd na Saniach Rogatych www.bystrzycaklodzka.pl
2012-07-22Piknik Rodzinny
Polsko-Czeska Reaktywacja Bluesa 2012

28 lipca odbêdzie siê w Miêdzygórzu szereg imprez w ramach Pikniku Rodzinnego i Polsko-Czeskiej Reaktywacji Bluesa. Zapraszamy ju¿ od godziny 10.50 - na Polsko-Czeskie Biegi Snie¿nickie, od godziny 12.00 piknik rodzinny, od 17.00 koncert i od 22.00 Fire Show w wykonaniu teatru ulicznego TUB.
Szczegó³y na stronie: 425-483-9613
Noclegi:
Maciejówka
ul.Wojska Polskiego 20
Pokoje goœcinne
ul.Œnie¿na 13
Pod Dobrym Humorem
ul. Wojska Polskiego 21a
Millennium
ul. Wojska Polskiego 9
Watra
ul. Œnie¿na 18a

colonialism

2522491651

© 2004-2013 ProjektB Adam Biniek